Onze voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Door u op deze website te registreren aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden. LadiesPartyShop.be behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. LadiesPartyShop.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen.

Verkoopsvoorwaarden
Bestellingen worden pas verzonden nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Alle opmerkingen of betwistingen en alle klachten in verband met de conformiteit van uitgeleverde goederen en diensten in verband met hun gebreken dienen, op straffe van verval en onontvankelijkheid, te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven dat ons dient te bereiken binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting.

Betalingsmogelijkheden
Betalen kan met Paypal, Mastercard, Visa of via overschrijving. Uw bestelling wordt pas verwerkt zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Garantie
Indien het aangekochte product niet voldoet aan uw eisen, dan kan u de producten terugsturen tot 14 dagen na ontvangst. Producten kunnen verzonden worden naar LadiesPartyShop.be, Rijvers 36c - 9930 Zomergem.

Privacy
LadiesPartyShop.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door LasiesPartyShop bestemd. LasiesPartyShop verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.